Nagroda za wybitną monografię - Laureatka 2021!

Nagroda za wybitną monografię - Laureatka 2020!

Zarząd Główny Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego - po zapoznaniu się z zamówionymi recenzjami oraz wniskiem Przewodniczącej Kapituły Nagrody prof. zw. dr hab. Elżbiety Kowalskiej-Dubas - uhonorował „Nagrodą za wybitną monografię” w roku 2021 książkę dr Martyny Pryszmont p.t. „Metodologia jako sztuka wyjścia. Podejście badawcze i praktyki edukacyjne w andragogicznych studiach nad macierzyństwem”. Atut Oficyna Wydawnicza, Wrocław 2020.

Pani doktor serdecznie gratulujemy!

Sylwetka zawodowa autorki

Martyna Pryszmont – absolwentka Uniwersytet Wrocławskiego, doktor nauk humanistycznych, andragog, zatrudniona w Zakładzie Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych, prowadzi Pracownię Metodologii Badań nad Edukacją w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jej zamiłowanie do wizualności znajduje odzwierciedlenie w aktywności naukowej, jak również dydaktycznej. Zainteresowania naukowe obejmują: metodologię badań nad edukacją, badania jakościowe – w tym podejścia: auto/biograficzne, posługujące się sztuką, auto/etnografię performatywną oraz strategie badawcze z użyciem fotografii i filmu; andragogikę i edukację dorosłych, macierzyństwo. Mama Idy i Astrid.

Streszczenie

Monografia poświęcona jest trzem obszarom - metodologii badań, sztuce i macierzyństwu. Autorka badań, odnosząc się do zrealizowanych projektów badawczych, przedstawia metodologię badań zintegrowaną ze sztuką jako perspektywę analizowania i interpretowania fenomenu społecznego, tj. macierzyństwa. Monografia koncentruje się na ukazaniu wybranych podejść badawczych, m.in. z wykorzystaniem biografii, a także posługujących się sztuką z użyciem plakatu, etiud filmowych i albumów, zastosowanych w realizowanych przez nią badaniach w inicjatywie badawczej, pt.: „Mikroświaty macierzyństwa”. Refleksja ta wpisuje się w dyskurs na temat wyzwań współczesnej metodologii badań nad edukacją. W pracy obecny jest także wątek dotyczący stawania się matką i uczenia się kobiet w sytuacji macierzyństwa przybliżony na podstawie zrealizowanych badań.

Słowa kluczowe: metodologia badań, badania posługujące się sztuką, badania z wykorzystaniem biografii uczenie się i stawanie się matką

Summary of the publication

This publication focuses on three areas: research methodology, art and maternity. By referring to completed research projects, the Author presents a research methodology integrated with art as a perspective to analyze and interpret the social phenomenon of maternity. The monograph concentrates on showing the selected research approaches, for example biographical and arts-based approach using poster, video etudes and albums used in her studies which were part of the research initiative “Microworlds of maternity”. This reflection joins the discourse about the challenges of modern methodology of education studies. The Author also presents the issues of becoming a mother and learning of women in maternity, based on the research conducted.

Keywords: Research methodology arts-based research, biography-based research,, learning and becoming a mother.

dr Martyna Pryszmont