Nagroda za wybitną monografię - Laureatka 2020!

Nagroda za wybitną monografię - Laureatka 2020!

Zarząd Główny Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego - po zapoznaniu się z zamówionymi recenzjami oraz opinią Przewodniczącego Kapituły Nagrody prof. zw. dra hab. Józefa Kargula - uhonorował „Nagrodą za wybitną monografię” w roku 2020 książkę Dr Joanny Golonki-Legut p.t. „Edukacyjny potencjał indywidualnego doświadczenia życiowego.”. Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław, 2019.

Pani doktor serdecznie gratulujemy!

Sylwetka zawodowa autorki

Joanna Golonka-Legut, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki (od 2014 r.), adiunkt w Zakładzie Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada doświadczenie w realizacji licznych, andragogicznych projektów badawczych i edukacyjnych (także o charakterze międzynarodowym). Autorka działań naukowych realizowanych w ramach inicjatywy Life between the notes związanej z (roz)poznawaniem i (z)rozumieniem edukacyjnego potencjału muzyki popularnej – z perspektywy andragogicznej (www.music.edu.pl). Autorka monografii autorskiej oraz autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w monografiach.

Zainteresowania naukowe: biograficzność w edukacji dorosłych, edukacyjny potencjał indywidualnego doświadczenia życiowego, związek kultury popularnej i edukacji, relacja: muzyka popularna – uczenie się – edukacja dorosłych, badania jakościowe: w tym podejście biograficzne i autobiograficzne.

Streszczenie

Publikacja porusza problematykę edukacyjnego potencjału indywidualnego doświadczenia życiowego. Nadrzędnym celem podejmowanej refleksji jest (roz)poznawanie relacji między doświadczeniem życiowym/biografią a uczeniem się człowieka dorosłego w biegu życia. Publikacja jest opracowaniem teoretyczno-empirycznym. Wiedza na temat edukacyjnego potencjału doświadczenia życiowego prezentowana jest w czterech rozdziałach.

W pierwszym, autorka podejmuje kwestie teoretyczne, które wyjaśniają przedmiot badań – edukacyjny potencjał indywidualnego doświadczenia życiowego. Rozdział drugi, integruje obszar teoretycznych rozstrzygnięć z praktyką edukacji dorosłych. Następnie, autorka wyjaśnia zastosowaną procedurę badawczą. Kolejno, dokonuje syntezy materiałów z badań. Autorka prezentuje biografie osób badanych (wynik analizy wertykalnej) oraz wskazuje m.in. rodzaje doświadczeń życiowych; rodzaje potencjału edukacyjnego doświadczenia życiowego; znaczenie doświadczeń życiowych w procesie uczenia się (wynik analizy horyzontalnej).

Summary of the publication

The publication focuses on the educational potential of individual life experience. The primary goal of author’s reflections is (re)cognition of the relationships between experience/biography and adult learning in the course of life. The text is theoretical and empirical. Insights regarding the educational potential of life experience are presented in four chapters.

First chapter focuses on the theoretical matters, explaining the subject of the study - the educational potential of individual life experience. Second chapter integrates the theoretical reflections and the practice of adult education. Then, the author explains the research procedure and, finally, provides the synthesis of the research data. The author presents biographies of the respondents (vertical analysis results) and identifies, among others, the types of experiences, the types of educational potential of life experience and the meaning of individual experience for the process of learning (horizontal analysis results).

dr Joanna Golonka-Legut